Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva obce Mistrovice

§ 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky.

 

 1. O otázkách, upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje Zastupitelstvo obce v rámci zákona.

§ 2

Svolávání a jednání Zastupitelstva obce

 1. Zasedání Zastupitelstva obce Mistrovice (dále jen Zastupitelstva) svolává starosta.
 2. Zastupitelstvo zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. V ostatních případech je svoláváno, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů Zastupitelstva. Žádost musí být podána písemně. V takovém případě je starosta povinen svolat zasedání Zastupitelstva nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.
 3. Zasedání Zastupitelstva se svolává elektronicky nebo písemně nejpozději sedm dní před jeho konáním. V naléhavém případě je možné jednání svolat v kratší lhůtě, (např. při živelné pohromě apod.), nebo požádá-li o to krajský úřad nebo pověřený MěÚ III. Stupně.
 4. Zasedání Zastupitelstva je veřejné. Pozvánka na něj bude zveřejňována na úřední desce obce sedm dní předem.

§ 3

Účast členů Zastupitelstva obce na jednání

 1. Členové Zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání. Jinak jsou povinni písemně nebo ústně se omluvit starostovi a uvést důvod nepřítomnosti. Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá předsedající.
 2. Účast na jednání stvrzují zastupitelé podpisem na listinu přítomných.
 3. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva, ukončí starosta jednání.

§ 4

Příprava a program jednání

 1. Program jednání probíhá podle bodů na pozvánce Zastupitelstva. Každý člen Zastupitelstva má právo doplnit program jednání v konkrétní problematice nejpozději tři dny před začátkem jednání, nejlépe písemně. Písemný materiál pro jednání zajistí navrhovatel.
 2. Není-li požadavku zařazení do programu vyhověno, a navrhovatel přesto trvá na jeho projednání, může o to požádat předsedajícího, který o tom dá hlasovat při schvalování programu jednání.
 3. Další návrhy je možné podávat až v bodě „různé“. Nejsou-li připraveny dostatečné podklady pro projednání navrhovaného bodu, odloží se projednávání a hlasování na další zasedání Zastupitelstva. Podklady je povinen zajistit navrhovatel.

§ 5

Průběh jednání Zastupitelstva obce

 1. Schůzi Zastupitelstva řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti zástupce starosty.
 2. Zastupitelstvo si může zvolit pracovní komisi pro řešení úkolu.
 3. Jednání se řídí podle předem stanoveného programu. Do rozpravy k projednávanému bodu se členové Zastupitelstva přihlašují zvednutím ruky. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout. Vždy mluví jen jeden.
 4. Do rozpravy k projednávaným bodům se mohou přihlásit i přítomní občané v rámci bodu programu Otázky občanů. Pravomocí předsedajícího je udělit slovo.
 5. Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.
 6. Slovo musí být uděleno tomu členovi Zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů a to dohodnutým způsobem (věcná poznámka).
 7. Starosta řídí hlasování, zajišťuje a vyhlašuje jeho výsledek. Dále starosta ukončuje a přerušuje jednání a dbá na to, aby zasedání Zastupitelstva mělo pracovní charakter a věcný průběh.

§ 6

Zápis a usnesení z jednání

 1. Po zahájení zasedání jmenuje starosta zapisovatele/ku/, který/á/ provádí zápis. Zápis lze provádět v elektronické podobě a následně vytisknout. Zápis obsahuje průběh zasedání Zastupitelstva, uvede počet přítomných členů Zastupitelstva, schválený průběh jednání a přijatá usnesení.
 2. Zastupitelstvo zvolí ověřovatele, kteří ověří zápis a usnesení do 10 dnů od zasedání.
 3. Usnesení se vytiskne a uloží současně s prezenční listinou.
 4. Za plnění usnesení odpovídá člen Zastupitelstva, který je uveden v konkrétních bodech usnesení. Za ostatní odpovídá starosta.
 5. Starosta předkládá Zastupitelstvu návrh na usnesení.

§ 7

Střet zájmů

 1. Pokud existují skutečnosti střetu zájmů členů Zastupitelstva obce s předmětem projednávaného materiálu, je člen Zastupitelstva obce povinen sdělit tuto skutečnost předsedajícímu zasedání před jeho zahájením.

§ 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Povinnosti, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí ustanoveními zákona 128/2000 sb. Zákon o obcích (obecní zařízení) ze dne 12. dubna 2000 ve znění pozdějších platných předpisů.

 

Jednací řád schválilo Zastupitelstvo obce dne 15. 11. 2018

 

………………………………………….                                                  ………………………………………….

    Dr. Ing. Petr Mařík                                                                       Viktor Svoboda

            starosta                                                                                 místostarosta

 

  ………………………………………….

   Mgr. Ludvík Novotný

předseda kontrolního výboru

 

Vyvěšeno: 19. 11. 2010

Zpět