Navigace

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Příspěvek na zvláštní pomůcku

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Příspěvek na zvláštní pomůcku

4. Základní informace k životní situaci

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci a stavy na rozhraní těžké mentální retardace charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnou i na pomůcku, která je srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedených ve vyhlášce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žadatel o příspěvek na zvláštní pomůcku (osoba se zdravotním postižením, které je zvláštní pomůcka určena).

 • Zákonný zástupce žadatele, jde-li o nezletilého do 18 let.

 • Zmocněnec, kterému žadatel udělí plnou moc k zastupování v řízení o žádosti.

 • Soudem ustanovený opatrovník osoby, které je zvláštní pomůcka určena.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je, že žadatel má zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které odůvodňuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku; zdravotní stav žadatele přitom nesmí vylučovat přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku - zdravotní stavy odůvodňující a vylučující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem posouzení plnění těchto podmínek nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku požádá krajská pobočka Úřadu práce České republiky příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o vypracování posudku zdravotního stavu žadatele.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:
 • osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, schodolez, stropní zvedací systém, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky),

 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím,

 • osoba může zvláštní pomůcku využívat,

 • zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně nebo částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou,

 • pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.

Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti; tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Při stanovování výše příspěvku na zvláštní pomůcku se rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč a zda se jedná o motorové vozidlo.

Způsob stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku je následující:
 • Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob (z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24 000 Kč, lze příspěvek poskytnout i při vyšším příjmu); výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.

 • Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky; jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce České republiky určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč.

 • Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům; maximální výše příspěvku v případě motorového vozidla činí 200 000 Kč.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště, nejlépe dle místa vašeho trvalého pobytu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
 • vyplněný formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku,

 • občanský průkaz,

 • v případě, kdy žádáte o zvláštní pomůcku, jejíž pořizovací cena je nižší než 24 000 Kč, doložte vyplněný formulář "Doklad o výši čtvrtletních příjmů - příspěvek na zvláštní pomůcku", a to za každou společně posuzovanou osobu, která má příjem, příp. další doklady uvedené na konci formuláře "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku",

 • v případě, kdy žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku, jejíž pořizovací cena je vyšší než 24 000 Kč, avšak nemáte dostatek finančních prostředků na úhradu 10% spoluúčasti na úhradě ceny zvláštní pomůcky, nebo v případě, kdy žádáte o příspěvek k pořízení motorového vozidla, doložte:

 • vyplněný formulář "Doklad o výši čtvrtletních příjmů - příspěvek na zvláštní pomůcku", a to za každou společně posuzovanou osobu, která má příjem,

 • vyplněný formulář "Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech", a to za každou společně posuzovanou osobu, která má majetek,

 • další doklady uvedené na konci formuláře "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku",

 • v případě, že žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku - stropní zvedací systém, schodišťovou plošinu nebo schodišťovou sedačku, doložte souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem (není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které má být příspěvek na zvláštní pomůcku poskytnut), a dále předložte alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.

Pozn.: Vyplněné formuláře lze zaslat poštou (raději doporučeně).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky nebo na internetových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Řešením nemusí být dotčena žádná další osoba mimo žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Mohou být dotčeni rodinní příslušníci žadatele v případě, že jej zastupují ve správním řízení, příp. zákonní zástupci, pokud je žadatel nezletilý, či opatrovníci, v případě žadatelů omezených ve svéprávnosti.

V případě, kdy je součástí posuzovaných skutečností příjem a sociální a majetkové poměry žadatele, jsou řešením situace dotčeny společně posuzované osoby, které musí tyto skutečnosti doložit.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popř. lékařem určeným Českou správou sociálního zabezpečení, podrobit se vyšetření zdravotního stavu u poskytovatele zdravotních služeb určeného okresní správou sociálního zabezpečení anebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému poskytovateli zdravotních služeb lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které byly žadateli vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, je-li k tomu žadatel okresní správou sociálního zabezpečení vyzván, a to ve lhůtě, kterou okresní správa sociálního zabezpečení určí.

 • Prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, jeho výši a výplatu.

 • Písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce České republiky v průběhu řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka nebo e-mail na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky, avšak pouze tehdy, pokud má žadatel zaručený elektronický podpis.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku (v případě nesouhlasu s výší přiznaného příspěvku) můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který rozhodl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Příspěvek na zvláštní pomůcku může být nepřiznán.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad práce České republiky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí

26. Kontaktní osoba

Nevyplněno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace